Šta evropski standardi donose Srbiji: unapređenje prevencije i lečenja zavisnosti

U organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC III), održan je još jedan u seriji brifinga za medije i zainteresovanu javnost pod krovnim nazivom „Šta evropski standardi donose Srbiji“ koji se ovog puta odnosio na oblast javnog zdravlja – prevenciju i lečenje zavisnika od opijata i smanjenje štete povezane sa zavisnošću od droga.

U toj oblasti koja je deo pregovaračkog poglavlja 28, PLAC III projekat pružio je podršku Ministarstvu zdravlja u uspostavljanju jedinstvene metodologije rada u prevenciji i lečenju opijatskih zavisnika kao i usaglašavanju zakonskih propisa sa pravnim tekovinama EU.Zbog poštovanja epidemioloških mera, brifing „Šta evropski standardi i zakonodavstvo EU donose Srbiji u oblasti politike prema drogama“ održan je onlajn, 15. decembra 2020. U uvodnom obraćanju, državni sekretar Ministarstva zdravlja prof. dr Ferenc Vicko istakao je da Ministarstvo nastoji da sprovodi sveobuhvatnu politiku prema drogama kroz primenu dokazanih naučnih pristupa i uz obezbeđivanje poštovanja ljudskih prava.

Ekspert PLAC III projekta prof. dr Fivos Papamalis predstavio je nalaze analize usklađenosti zakonodavstva Srbije  sa pravnim tekovinama EU kao i analize praksi koje se primenjuju u oblasti droga, sa posebnim akcentom na smanjenje štete povezane sa zavisnošću od droga (zarazne i druge bolesti). On je ukazao da u Srbiji nedostaju strategije reintegracije zavisnika od opijata, njihov tretman u lokalnim zajednicama, kao i bolja saradnja sa nevladinim organizacijama.

Papamalis je predstavio relevantno EU zakonodavstvo – preporuku Evropskog saveta iz 2003. godine na osnovu koje je prevencija i smanjenje štete povezane sa zavisnošću od droga u Evropskoj uniji definisana kao cilj javnog zdravlja.  U svim državama članicama EU dostupna je supstituciona terapija (metadonom i buprenofrinom-naloxonom), a u skoro svim je praćena i programom psihosocijalne podrške. Papamalis je posebnu pažnju posvetio analizi dva prilaza problemu droga – borba protiv zloupotrebe i zalaganje za legalizaciju, uz ocenu da je „globalni rat protiv droga propao“ i da represivne mere štete ciljevima javnog zdravlja da se smanji broj slučajeva HIV-a i akutnog predoziranja.


Šefica Odeljenja za psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore u Ministarstvu zdravlja dr Jelena Janković rekla je da se u Srbiji sprovodi program lečenja zavisnosti i da je trenutno registrovano 5.500 osoba zavisnih od opijata. Sprovode se i programi razmene igala i špriceva, kao i dobrovoljno savetovanje i testiranje na zarazne bolesti povezane sa intravenskom upotrebom droga u u 26 zdravstvenih ustanova i jednoj nevladinoj organizaciji.

Janković je rekla da će Ministarstvo uključiti preporuke nastale u okviru PLAC III podrške u Pravilnik o prevenciji, lečenju i smanjenju štete izazvane upotrebom droga. Istakla je da je jedan od prioriteta u narednom periodu jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, kako bi se zajedničkim naporima programi smanjenja štete usmerili na zaštitu zdravlja korisnika i smanjenje diskriminacije i stigme.

Brifingu su osim medija i predstavnika Ministarstva zdravlja prisustvovali i predstavnici civilnog sektora.

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32