Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Projekat Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog zakona o energetici, nacionalog akcionog plana za energetsku efikasnost i direktive o obnovljivim izvorima energije realizuje se kroz pet grupa rezultata i kroz aktivnosti koje su direktno povezane sa postizanjem odgovarajućih rezultata.

Rezultat 1 
Poboljšanje zakonskog okvira u oblasti energetske efikasnosti koji je usklađen sa zahtevima Energetske zajednice i pravnim tekovinama EU – rešavaće se kroz pružanje podrške Ministarstvu u  procesu izmena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije: izrada analize pravnih praznina, izrada novog/izmenjenog i dopunjenog teksta Zakona o efikasnom korišćenju energije, konsultacije sa zainteresovanim stranama, javne rasprave, međuministarske konsultacije i odgovarajuća obrada komentara na predložene izmene i dopune Zakona o efikasnom korišćenju energije i pratećih propisa.

Rezultat 2 

Poboljšanje kapaciteta Ministarstva rudarstva i energetike i ostalih zainteresovanih strana za implementaciju zakonodavstva i politike energetske efikasnosti, kroz izradu vodiča/priručnika i drugih alata i studijskih putovanja. Postojeći nedostaci kapaciteta za implementaciju, uključujući i tehničke, Ministarstva i drugih institucija uključenih u implementaciju, mogli bi se rešiti obezbeđivanjem relevantnih informacija i veština na sledeće načine: razmena informacija sa drugim zemljama (studijska putovanja), vodiči, priručnici, IT/analitički alati i obuke. Rezultat 2 biće postignut prenošenjem znanja i potrebnih veština na različite načine. Osnova za ovu grupu rezultata je procena potrebe za kapacitetima, na osnovu koje će biti određeni prioriteti.

Rezultat 3 

Povećanje kapaciteta Ministarstva i ostalih zainteresovanih strana za sprovođenje aktivnosti podizanja svesti i podizanje svesti o koristima energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije, a posebno u sektoru domaćinstava i malih i srednjih preduzeća. Ove aktivnosti su neophodne u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije, kao i Trećim akcionim planom za energetsku efikasnost Republike Srbije. Shodno tome, Rezultat 3 će se postići sprovođenjem obe aktivnosti (kampanja podizanja svesti i kroz program energetskih pregleda). Kampanja i program energetskih pregleda biće zasnovani na proceni stanja sektora. Zainteresovane strane će biti uključene u razvoj kampanje i programa, uključujući i ciljne grupe u oba slučaja.

Rezultat 4 

Usklađivanje pravnog okvira sa zahtevima Energetske zajednice i pravnim tekovinama EU u vezi sa implementacijom nacionalne verifikacione šeme kriterijuma održivosti - projektni tim će pomoći u identifikaciji raspoloživosti biomase za proizvodnju biogoriva i mera za njeno povećanje, kao i za pružanje uvida u realni potencijal biogoriva u Srbiji. To će se realizovati kroz studije koje će obuhvatiti buduće politike i mere za povećanje upotrebe biogoriva u sektoru transporta. Projektni tim će takođe pružiti podršku u uspostavljanju pravnog okvira za implementaciju nacionalne verifikacione šeme kriterijuma održivosti, uključujući tehničku osnovu i njenu integraciju u ažurirani Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije.

Rezultat 5 

Poboljšanje administrativnog kapaciteta Ministarstva i drugih zainteresovanih strana za implementaciju Nacionalne šeme za verifikaciju održivosti u skladu sa pravnim tekovinama EU - apostrofira naredni korak u oblasti rezultata 4: implementacija Nacionalne verifikacione šeme kriterijuma održivosti za biogoriva i biotečnosti (NVS). U ovom trenutku značajno nedostaju kapaciteti za implementaciju. Potreba za kapacitetom je određena pravnim okvirom koji će se uspostaviti u okviru Rezultata 4. Projektni tim će pružiti usluge za  unapređenje kapaciteta kroz transfer znanja kao i iz prakse drugih zemalja (EU i region), unapređenje veština kroz obuke, kako za administrativna tela koja primjenjuju NVS, tako i za privredne subjekte koji podležu NVS šemi.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41