Nauka i inovacije

O sektoru

Cilј Evropske unije (EU) u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao Evropski istraživački prostor, u kom se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koji podstiče konkurentnost.


Horizon Europe 

Na putu ka Evropskom istraživačkom prostoru, važno je da zemlјe koje pristupaju EU u potpunosti učestvuju u okvirnim programima istraživanja, kao i da preduzmu neophodne mere da se obezbedi primena Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizon Europe (Horizont Evropa).

EU na polјu nauke i inovacija ne traži preuzimanje pravila EU u nacionalni pravni poredak. Neophodni su dobri administrativni kapaciteti, kao i izvrsnost u nauci da bi se uspešno sprovodili projekti istraživanja i inovacija zajedno sa partnerima iz država članica EU i međunarodnim partnerima.

U sklopu ovog sektora, EU u Srbiji podstiče kvalitet nauke, kroz sprovođenje brojnih istraživanja, inovacija i povezivanja u oblasti nauke, obrazovanja i privrede, čime se povećava konkurentnosti srpske ekonomije. Kao deo zajedničkog istraživačkog prostora, srpskim naučnicima je omogućena mobilnost i usavršavanje širom EU, gde su im na raspolaganju korišćenje novih tehnologija i savremenih laboratorija. S druge strane, srpski naučni prostor, kao deo evropskog istraživačkog prostora, postaje interesantniji evropskom i svetskom naučno-istraživačkom kadru. 


Fondovi za nauku i inovacije

U želji da postakne naučna istraživanja i inovacioni razvoj u Srbiji, Evropska unija pomaže u jačanju kapaciteta Fonda za nauku, obezbeđuje novac za bespovratna sredstva (grantove) koji se dodeljuju u okviru redovnih poziva Fonda te podržava reformu javnih naučno-istraživačkih instituta kao neophodni korak ka njihovoj transformaciji i većoj efikasnosti. Za potrebe ovog projekta biće uloženo 31,5 miliona evra. EU već deset godina aktivno podržava i Fond za inovacionu delatnost, posebno u oblasti razvoja inovacija, njihove komercijalizacije i, što je naročito važno, jačanja saradnje između naučnika, istraživača i preduzetnika.

Za te svrhe je do sada izdvojeno 47 miliona evra bespovratne pomoći. U okviru najnovijeg programa “Katapul” , koji vodi Fond, Evropska unija je uložila dodatnih 10 miliona evra za razvoj prvog profesionalnog akceleratora u Srbiji i tako ubrzala razvoj start-up preduzeća u Srbiji i unapredila njihovu konkurentnost na međunarodnom tržištu. Navedene aktivnosti Evropska unija sprovodi kroz program SAIGE (Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project) koji je namenjem razvoju naučno-istraživačke delatnosti, inovacija i preduzetništva u Srbiji.

Ovaj projekat EU finansira sa 41,5 milina evra i sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Svetskom bankom, Fondom za nauku i Fondom za inovacionu delatnost. Ova podrška ima za cilj poboljšanje relevantnosti i izvrsnosti naučnih istraživanja, podizanje kapaciteta naučno-istraživačkih organizacija te promovisanje inovativnog preduzetništva i finansiranju rasta preduzeća - sve u cilju razvoja konkurentnosti srpske privrede.  


Saznaj više

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministarstvo finansija
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj
  • Zavod za intelektualnu svojinu

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizon Europe.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici. 

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41