Održana radionica za članove Komisije za hartije od vrednosti

U organizaciji PLAC III projekta, radionica o harmonizaciji zakonodavstva u oblasti pregovaračkog poglavlja 9 (Finansijske usluge) održana je u četvrtak, 15. oktobra 2020. godine za članove Komisije za hartije od vrednosti. Radionica je održana u formi video konferencije, kako bi se poštovale preventivne mere tokom pandemije bolesti Covid-19.

Projektni ekspert Pierre Matek predstavio je učesnicima radionice zakonodavstvo EU u delu o tržištu finansijskih instrumenata – Direktivu MiFID II i Uredbu MiFIR, kao i analizu stepena usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa tim dokumentima. Direktiva MiFID II je ključni dokument EU regulative na području tržišta kapitala; kao i njena prateća Uredba MiFIR, na snazi je od januara 2018. godine, kada su usvojene izmene prve MiFID direktive (iz 2007).

Kroz projekat PLAC II već su izrađene izmene i dopune Nacrta zakona o tržištu kapitala u skladu sa relevantnim EU zakonodavstvom (MiFID II i MiFIR). Međutim, da bi se obezbedilo usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije, neophodno je u srpski pravni okvir transponovati veliki broj zakonodavnih akata zasnovanih na toj direktivi i MiFIR uredbi. To podrazumeva prenošenje delegiranih akata, implementacionih i regulatornih tehničkih standarda i smernica Evropske uprave za obveznice i berze (ESMA – European Securities and Markets Authority). Uredba MiFIR predviđa da Evropska uprava za obveznice i berze ima pravo da zabrani marketing, distribuciju i prodaju nekih finansijskih instrumenata, kao i određene prakse radi zaštite ulagača i integriteta finansijskog tržišta.

Matek je učesnicima radionice predstavio akcioni plan kao i predloge pravilnika koji bi omogućilli kompletno transponovanje relevantnog zakonodavstva.


Last updated: 6. Maj 2021. 16:32