Javna uprava

O sektoru Vesti iz sektora Projekti iz sektora

Javna uprava je okosnica svake države, posebno u procesu pridruživanja EU, jer predvodi čitav proces evropskih integracija. U tom je procesu presudna strategija i akcioni plan reforme javne uprave (PAR), kao i program reforme upravljanja javnim finansijama.

Ove krovne strategije podržavaju brojne konkretne strateške aktivnosti. Vlada obezbeđuje redovno praćenje i izveštavanje o sprovođenju reformi, ali takođe pokriva i upravljanje EU fondova. Dakle, projekti u Srbiji koje podržava EU posvećeni PAR-u uključuju:

  • planiranje politike
  • javne konsultacije
  • e-upravu i sistem plata u javnom sektoru
  • depolitizaciju i profesionalizaciju javne službe
  • menadžerska imenovanja putem postupka zasnovanog na zaslugama i jake kontrole kvaliteta.

Fokus je takođe na razvoju jedinstvenog mehanizma za određivanje prioriteta svih investicija bez obzira na izvor finansiranja kako bi se osiguralo realnije planiranje, trošenje i povećani fokus na pokazatelje učinka i rezultate planiranja kapitalnih investicija i procene projekata u budžetskom procesu. Glavni cilj projekata je zaštita prava građana na administraciju orijentisanu na korisnike i zasnovanu na pojednostavljivanju administrativnih procedura. 

Last updated: 31. Mart 2020. 13:21