Pregovaračko poglavlje 3: Izrada popisa regulisanih profesija

U okviru aktivnosti u oblastima iz pregovaračkog poglavlja 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga), PLAC III projekat pružio je ekspertsku podršku u usaglašavanju domaćih propisa o  priznavanju kvalifikacija sa pravnim tekovinama EU. Prema Direktivi o piznavanju profesionalnih kvalifikacija, sedam profesija ima status regulisanih profesija u svim zemljama članicama Unije i to su lekari, medicinske sestre, stomatolozi, veterinari, babice, farmaceuti i arhitekte. Modernizovana verzija te direktive, iz 2013. godine, uvela je princip reciprociteta i uzajamnog priznavanja, kao i okvir za uzajamnu evaluaciju na osnovu treninga.

 Republika Srbija je u septembru 2019. godine usvojila Zakon o regulisanim profesijama i profesionalnim kvalifikacijama, koji će stupiti na snagu tek danom pristupanja Evropskoj uniji .Njime se regulišu opšti sistem priznavanja i automatsko priznavanje kvalifikacija. Usvajanjem tog zakona završena je transpozicija Direktive 2005/36/EC, njene izmenjene verzije iz 2013. godine kao i Uredbe 1024/2012 o administrativnoj saradnji kroz informacioni sistem unutrašnjeg tržišta.

U procesu dalje harmonizacije, neophodno je usvajanje sektorskog zakonodavstva, kao i da se donese podzakonski akt sa utvrđenom listom regulisanih profesija. Ekspert PLAC III projekta izvršio je analizu preliminarne liste regulisanih profesija koja je sačinjena 2017. godine i nakon konsultacija sa nadležnim ministarstvima u više sektora (prosveta i obrazovanje, građevinarstvo, unutrašnji poslovi, itd) dao preporuke za  dalje usaglašavanje.

Na radionici održanoj 14. decembra 2021, ekspertkinja Davorka Borić predstavila je obaveze koje proističu iz pravnih tekovina EU, kao i nacrt popisa regulisanih profesija Republike Srbije. Popis se odnosi na oblasti koje potpadaju pod nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (31 profesija), Ministarstva zdravlja (30 profesija), Ministarstva omadine i sporta (13 profesija), Ministarstva pravde (6 profesija), Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija (7 profesija), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopriivrede (tri profesije), Ministarstva kulture i informisanja (14 profesija),  Ministarstva unutrašnjih poslova (7 profesija), Ministarstva rudarstva i energetike (27 profesija), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (pet profesija) i Ministarstva finansija (dve profesije).

Predložena rešenja razmagtrana su u diskusiji sa predstavnicima ministarstava koji su prisustvovali radionici održanoj putem Zoom platforme.

(Naslovna fotogafiija: Audioviyuelni servis Evropske komisije)Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26