Projektne aktivnosti u punom obimu – pregled

PLAC III projekat nastavlja realizaciju aktivnosti koje su predviđene radnim planom, uz neophodne modifikacije u njihovom sprovođenju prilagođene uslovima pandemijske situacije. Aktivnosti koje su u toku odnose se na sedam pregovaračkih poglavlja.

U okviru pregovaračkog poglavlja 3, u toku su aktivnosti na izradi nacrta strategije razvoja poštanskih usluga za period 2020-2024, kao i podrška harmonizaciji sektorskih zakona u oblasti obrazovanja, privrede i sektoru sporta sa Direktivom o uslugama. Treća aktivnost se odnosi na podršku u identifikaciji svih usluga i profesionalnih kvalifikacija u oblasti zaštite životne sredine, kako bi se izvršila harmonizacija sa relevantnim EU direktivama.

Podrška harmonizaciji pravila državne pomoći sa pravnim tekovinama EU u oblastima zaštite životne sredine i energetskog sektora je aktivnost u okviru pregovaračkog poglavlja 8, gde je takođe u toku i eksperstka podrška u implementaciji EU pravila državne pomoći u oblasti finansiranja medija i kulturi.

U okviru pregovaračkog poglavlja 9 u toku je realizacija dve aktivnosti: podrška harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta o dokumentima s ključnim informacijama za upakovane investicijske proizvode za male ulagače i osiguravajuće investicione proizvode (PRIIP-ovi) i identifikacija prioritetnih područja za transponovanje i glavne razlike između MIFID II direktive i MIFIR uredbe i relevantnog nacionalnog zakonodavstva.

U okviru pregovaračkog poglavlja 12, pruža se podrška pri izradi nacrta zakona usklađenih sa pravnim tekovinama EU za klice i seme namenjeno za proizvodnju klica, u primeni zakonodavstva usklađenog sa pravnim tekovinama EU za smanjenje akrilamida u hrani, kao i u izradi smernica za granične veterinarske inspektore u oblasti prevara sa hranom sa naglaskom na proizvode ribarstva.

Aktivnosti u pregovaračkom poglavlju 15 obuhvataju pomoć u daljem usklađivanju zahteva Unije u oblasti zaštite od zračenja i nuklearne bezbednosti izradom dokumenata u vezi sa ovlašćenjem za praksu u medicinskoj primeni izvora zračenja.

Najveći broj projektnih aktivnosti odnosi se na poglavlje 27. U toku su ekspertska podrška transponovanju pravnih tekovina EU o pakovanju i pakovanju otpada, harmonizaciji zakonodavstva o baterijama i akumulatorima, kao i  podrška u prenošenju zakonodavstva EU u sektoru otpada koja se odnosi na kraj životnog veka vozila. Projektni eksperti radiće i na prenošenju pravnih tekovina EU u oblasti ekološke odgovornosti pri upravljanju otpadom, kao i na izradi nacrta zakona o klimatskim promenama.

U poglavlju 28, u toku je podrška u izradi nacrta izmena Vodiča za tretman zavisnika od opijata uz supstitucionu terapiju, kao i podrška u oceni stepena usaglašenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i izrada nacrta usaglašenih zakonskih akata.

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32