Transponovanje evropskih direktiva o transportu opasnog otpada i opasne robe

Projekat PLAC III pružio je podršku nacionalnim institucijama u okviru pregovaračkog poglavlja 27, u oblasti transporta opasnog otpada i opasne robe, kako bi se zakonodavstvo u potpunosti harmonizovalo sa pravnim tekovinama EU i ratifikovanim međunarodnim sporazumima u toj oblasti.

Transport otpada u EU regulisan je Uredbom o otpremanju otpada (Regulation EC 1013/2006) o nadzoru, kontroli i otpremanju otpada unutar Unije. Istim dokumentom se sprovode i odredbe Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju. U relevantno EU zakonodavstvo spada i Okvirna direktiva o otpadu (Directive 2008/98/EC) čije je osnovno načelo “zagađivač plaća”.

Izmenama Zakona o upravljanju otpadom, koji reguliše prevoz opasnog otpada, usvojenim 2016. godine, Republika Srbija prenela je veliki deo odredbi Okvirne direktive o otpadu, dok je usvajanje podzakonskih akata u toku. Prevoz opasne robe regulisan je istoimenim zakonom koji je usklađen sa međunarodnim sporazumima.

Kroz PLAC III projekat, u okviru pregovaračkog pogavlja 27 (Zaštita životne sredine i klimatske promene) pokrenut je projekat Harmonizacija Evropskog kataloga otpada i liste opasnog otpada sa brojevima opasne robe (UN brojevi). Eksperti projekta PLAC III Božica Radoš i Momčilo Manojlović predstavili su na radionici održanoj 9. marta u Beogradu analizu pravnog okvira EU, preporuke kao i  Priručnik za transport opasne robe.

Ekspertkinja Božica Radoš rekla je da upravljanje otpadom zauzima visoko mesto u zaštiti životne sredine u EU i predstavlja prioritet i za oblast transporta i za oblast životne sredine. Prema njenim rečima, oko 300 pravnih dokumenata u oblasti otpada postoji u EU. Prekogranični prevoz mora imati zakonodavni okvir koji odgovara svim uključenim zemljama. Galvni cilj zakonodavnog okvira je zaštita prirodnih resursa, zaštita sredine i upravljanje otpadom.

Zakon Republike Srbije jeste usklađen, ali treba raditi na praćenju izmena i dopuna evropskog zakonodavstva koje se menja svake druge neparne godine, istakla je ona.

Projektni ekspert Momčilo Manojlović predstaio je Priručnik za transport opasne robe, koji sadrži procedure za nadležne organe u skladu sa najboljom praksom zemalja članica Evropske unije i treba da omogući povezivanje identifikacionih brojeva otpada iz Eropskog kataloga otpada sa UN brojevima. Vodič, sa osnovnim koracima i tabelama sa svim ID (identifikacionim) brojevima opasnog otpada i najčešćim H (hazarodus – opasan) oznakama i dodeljenim UN brojevima, treba da pomogne državnim organima (carini, inspekciji, saobraćajnoj policiji, vatrogascima) kojima je potrebna brza provera i informacija o opasnom otpadu.

Takođe kroz PLAC III projekat biće izrađene i tabela usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravim tekovinama EU, kao i mapa sa primerima dobre prakse iz zemalja koje su ih već implementirale.

Na radionici je učestvovalo više od 50 predstavnika iz Ministarstva zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, inspekcije, transportnih preduzeća i ekoloških organizacija.

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32