Zaštita životne sredine

Projekti iz sektora

Nabavka opreme za odvajanje izvora čvrstog otpada u 4 regiona

Nabavka opreme za odvajanje izvora čvrstog otpada u 4 regiona

NOx emission reduction at the TPP Nikola Tesla

NOx emission reduction at the TPP Nikola Tesla

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Ovaj projekat predstavlja deo projekta "Hidrotehnički radovi i bagerovanje na kritičnim sektorima na Dunavu" i zajedno čine celinu.Projekat se bavi nadzorom nad izvođenjem radova i…

Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

O čemu se radi?U Srbiji se nalaze neke od najvažnijih reka Evrope. Po broju država koje mu pripadaju, sliv Dunava je najveći na svetu. U…

Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове

Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове

EU podrška reformama u sektoru voda

EU podrška reformama u sektoru voda

Tokom aktivnosti projekta biće analizirani organizacija i poslovanje javnih komunalnih preduzeća, koja se bave pružanjem vodnih usluga i razvijen model za njihovu reorganizaciju i unapređenje…

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

Kontekst: Katastrofe utiču na živote ljudi, kao i na ekonomsku stabilnost, zaštitu životne sredine, smanjuju razvojni potencijal zemlje, i predstavljaju rizik po ekonomsku i društvenu…

EU za strategiju upravljanja otpadom

EU za strategiju upravljanja otpadom

CiljOpšti cilj je pružanje podrške administraciji Srbije za postizanje delotvornog upravljanja EU integracijama i pretpristupnom pomoći kako bi se ubrzale pripreme za članstvo u EU.Svrha…

EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

Srbija je 2020. godine proizvela 2,95 miliona tona komunalnog otpada. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, 79,45% komunalnog otpada odloženo je na deponije. Nema…

Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava

Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava

Zbog ekstremnih padavina u periodu od 13-16. maja 2014. godine,  došlo je do naglog i značajnog povećanja vodostaja u srednjim i malim rekama zapadne, jugozapadne,…

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Poznato je da je u okviru EU već uspostavljen jasan pravno obavezujući okvir za postizanje ciljeva Pariskog sporazuma iz 2015. godine, a takođe su uspostavljeni…

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Projekat Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog zakona o energetici, nacionalog akcionog plana za energetsku efikasnost i direktive o obnovljivim izvorima energije realizuje se…

EU za katastar rudarskog otpada

EU za katastar rudarskog otpada

CiljOpšti cilj projekta je da pruži pomoć Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena kroz izgradnju institucija i…

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Ciljevi projektaPoboljšanje treba da uključi јačanje kapaciteta proizvođača, dobavljača, trgovaca, tržišnih inspekciјa i tela za ocenu usaglašenosti, kako bi se pridržavali novih regulativa i kako…

EU za bolju životnu sredinu

EU za bolju životnu sredinu

Projekat obuhvata izradu nacrta nacionalne strategije, odnosno programa zaštite ambijentalnog vazduha sa relevantnim akcionim planom, izradu nacrta osam specifičnih planova implementacije za sprovođenje evropskih direktiva/uredbi…

EU za Naturu 2000 u Srbiji

EU za Naturu 2000 u Srbiji

Ciljevi projektaOpšti cilj projekta "EU za Naturu 2000 u Srbiji" je da poveća efikasnost Republike Srbije u pripremi za pristupanje EU u oblasti zaštite prirode.…

EU za sistem zaštite od poplava - Mačva

EU za sistem zaštite od poplava - Mačva

Sadržaj projektaSvrha uloge inženjera je da nadgleda izvođača radova „Hitni radovi na rekonstrukciji sistema za zaštitu od poplava - Mačva“, koji su definisani granicama projekta.…

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“

Otpadne vode iz termoelektrane "Kostolac B" imaju veoma jak uticaj na reku Mlavu, okolno zemljište i uopšte na životnu sredinu. Zagađenje ima ogromne implikacije na…

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52